Lesvoorwaarden

Edwin Mot, Gitaarleraar edwinmot@gmail.com Rosendaalsestraat 187, 6824CE Arnhem, 06-58863746.
Voor het geven van gitaarles door Edwin Mot, gitaardocent, Arnhem.
Lees hieronder de lesovereenkomst of kijk hier lesovereenkomst voor een pdf versie.
Bepalingen:
Artikel 1
Bij aanvang van de gitaarlessen start een lesovereenkomst die loopt tot het einde van het schooljaar (tot aan de zomervakantie). De lessen worden betaald in blokken van 9 lessen. In een lesjaar (schooljaar) zitten vier blokken van 9 lessen.
De lesovereenkomst kan tussentijds ontbonden worden. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode van tenminste twee weken voor het eindigen van een blok van 9 lessen. Bij niet tijdig opzeggen is het volgende lesblok van 9 lessen verschuldigd.
Artikel 2
De vakantieperiodes zijn grotendeels overeenkomstig met die van het schoolonderwijs in de regio zuid, waar de lessen plaatsvinden. Zie voor de exacte vakantiedata het jaarrooster dat steeds na de zomervakantie aan (ouders van) leerlingen wordt verstrekt. Eventuele wijzigingen worden door de docent ruim van tevoren aan de leerling medegedeeld.
Artikel 3
De lessen vinden wekelijks plaats. De lessen worden betaald in blokken van 9 lessen, vier blokken per lesjaar, in totaal dus 36 lessen. Er vind na de eerste les in een blok geen restitutie van lesgeld plaats. Zie voor de start van de blokken van 9 lessen het schooljaarrooster.
Artikel 4
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de afgesproken lessen, is niettemin lesgeld verschuldigd .
Artikel 5
In het geval van dringende reden of overmacht kan een les, op een ander tijdstip in dezelfde week, ingehaald worden. De aanvraag voor deze wijziging van lestijd moet echter minimaal 4 dagen voor de oorspronkelijke lestijd worden ingediend. De les op het gewijzigde tijdstip vindt plaats binnen door de docent aangegeven roostermogelijkheden. In het geval dat de leerling geen gebruik kan maken van deze mogelijkheden blijft het lesgeld in zijn geheel verschuldigd. Inhaallessen worden uitsluitend bij de docent thuis gegeven.
Artikel 6
Wanneer de docent de afgesproken lessen niet geeft is geen lesgeld verschuldigd. Echter bij verzuim door een periode van arbeidsongeschiktheid (ziekte) of familieomstandigheden van de leraar, dient maximaal 2 lessen per schooljaar doorbetaald te worden.